Legal

Algemene voorwaarden 2023

1. Studio Limoen: Studio Limoen, gevestigd in Veenendaal onder KvK nr. 80960332 (onderdeel van Hipstr Design)
2. Klant: degene met wie Studio Limoen een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Studio Limoen en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

1. Definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (mondelinge) overeenkomsten, werkzaamheden, bestellingen en overige overeenkomsten tussen partijen en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Limoen.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De overeenkomst komt tot stand door het akkoord gaan met de offerte van Studio Limoen door de klant. De inhoud van de offerte is bepalend voor de inhoud en omvang van de prestaties van de partijen.
4. De opgestelde prijsopgave is 30 dagen geldig, is vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Aanpassingen op de originele offerte zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Aanpassing kan leiden tot aanpassing van de prijs.
5. Studio Limoen gaat bij het opstellen van de offerte uit van de informatie die verstrekt is door de klant.
6. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn gegaan bij het sluiten van een overeenkomst met Studio Limoen.
7. De klant dient schriftelijk akkoord te gaan met de offerte om de overeenkomst daadwerkelijk te sluiten.
8. Onduidelijkheden of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen te worden beoordeeld naar dezelfde geest van deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Alle prijzen die Studio Limoen hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten indien deze niet zijn opgenomen in de prijs.
2. Alle prijzen die Studio Limoen hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio Limoen zonder aankondiging wijzigen, voorafgaand aan de overeenkomst.
3. Indien de klant en Studio Limoen een overeenkomst aangaat, dient de betaling volgens afspraak te worden voldaan: 50% van de offerte 3 dagen voorafgaand aan start van de opdracht en de overige 50% 3 dagen voor oplevering van de definitieve bestanden.
4. Betaling verloopt via bankoverschrijving.
5. Indien de klant niet binnen de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting voldoet is deze na het uitblijven van de betaling en na het ontvangen van een betalingsverplichting, de wettelijke rente en de gemaakte buitenrechtelijke incassokosten. Deze rente bedraagt 8% van het overeengekomen bedrag en de incassokosten 15% van het overeengekomen bedrag.
6. Studio Limoen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten
7. Studio Limoen heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De aanbetaling is nooit restitueerbaar.
8. Voor evt. meerwerk gelden dezelfde voorwaarden als voor de originele overeenkomst.

3. Prijzen en betalingen

1. Studio Limoen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit gebruik van diensten of producten van of werkzaamheden uitgevoerd door Studio Limoen.
2. Studio Limoen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verstrekte informatie en/of aangeleverd materiaal aan of door de klant.
3. Studio Limoen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van vertraging in de overeenkomst als gevolg van overmacht zoals in artikel 5 omschreven.
4. Studio Limoen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen of anderszins, mocht de klant lijden door gebreken in het aangekochte product.
5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens die Studio Limoen nodig heeft of gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Studio Limoen niet aansprakelijk voor de evt daaruit voortvloeiende schade.
6. Studio Limoen is niet aansprakelijk voor misbruik of schade, ten gevolge van verstrekte inlog of accountgegevens van de klant.
7. Het is de verantwoordelijkheid van de klant de instructies van Studio Limoen zorgvuldig uit te voeren. Studio Limoen maakt gebruik van voorbeeldfoto’s, die enkel bedoeld zijn ter demonstratie van het product. De klant verwerft in geen enkel geval gebruiksrecht over deze foto’s en dient deze direct te vervangen voor eigen foto’s waarvan de klant het gebruiksrecht heeft. Een mogelijke inbreuk op het auteursrecht van derden, valt niet onder aansprakelijkheid van Studio Limoen.
8. Studio Limoen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door derden of veroorzaakt wordt door fouten of storingen in de gebruikte software (showit) of gehackte websites.
9. Indien Studio Limoen onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld hetgeen bepaald in artikel 4, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor overeenkomst bedongen prijs. 
Dit bedrag is niet hoger dan €2000,-. Wanneer de factuur in delen wordt betaald is de vergoeding maximaal het bedrag dat tot dan toe is betaald en nooit hoger dan dat.

4. Aansprakelijkheid

1. Onder overmacht wordt verstaan: een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden verwacht. Onder overmacht wordt niet uitsluitend verstaan: ziekte of overlijden van persoon of naasten, overheidsmaatregelen, computer defecten of storingen.
2. Studio Limoen en de klant hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen indien er sprake is van overmacht.
3. Blijkt de overmacht van langdurige aard >3 maanden, dan hebben Studio Limoen en de klant beide de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De klant blijft wel betaling verschuldigd voor het reeds geleverde werk van Studio Limoen. Alle nog bovenstaande wederzijdse verplichtingen komen te vervallen.
4. Indien nodig is het in zake van overmacht mogelijk af te wijken van de algemene voorwaarden, indien overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

5. Overmacht

1. Alle rechten van (intellectueel) eigendom met betrekking tot de diensten, het aanbod en de website van Studio Limoen, liggen exclusief bij Studio Limoen.
2. Op alle digitale producten van Studio Limoen ligt auteursrecht. Dat wil zeggen dat het niet is toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te verkopen of te kopiëren, te verspreiden aan derden of commercieel te exploiteren voor andere doeleinden dan waar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
3. De door de klant aangeleverde materialen waarop de klant al intellectueel eigendom had, blijven eigendom van de klant. De klant geeft echter toestemming om deze te gebruiken.
4. Het is niet toegestaan om de aangebrachte merk of herkenningstekens of aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, zonder toestemming van Studio Limoen.
5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Limoen tot stand gebrachte originelen van de resultaten eigendom van Studio Limoen, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Onder tot stand gebrachte resultaten worden in ieder geval verstaan: ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, (deel)producten, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden.
6. Handelen in strijd met deze bepalingen levert een schadevergoedingsplicht op jegens de auteursrechthebbende. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend aan de hand van het bedrag dat de rechthebbende in een vergelijkbare situatie had kunnen rekenen en eventuele bijkomende kosten door de geleden schade.
7. Font licenties worden niet door Studio Limoen verstrekt, aangezien deze persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. De klant is daarom zelf verantwoordelijk om de juiste font licenties aan te schaffen bij gebruik van typografie op eigen ontwerpen of website.
Informatie over verkrijgbaarheid wordt verstrekt bij oplevering van de documenten.
8. Studio Limoen heeft het recht om ontwerpen na oplevering te delen op social media, website en evt. andere platformen voor portfolio doeleinden.

6. Eigendom en auteursrecht

1. Studio Limoen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de klant:
a. Zich niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.
b. Zich redelijkerwijs niet houdt aan andere overeengekomen verplichtingen zoals reactie termijn tijdens correctie rondes.
c. Wangedrag vertoont
d. Misbruik maakt van Studio Limoen
e. De indruk wekt aan Studio Limoen de overeenkomst of producten van Studio Limoen te willen of gaan gebruiken, of gebruikt met als doel deze door te verkopen of te verspreiden aan derden zonder schriftelijke toestemming.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Studio Limoen toerekenbare tekortkomingen pleegt in de overeenkomst.
3. Ontbinding van de overeenkomst doet alle nog openstaande verplichtingen en of betalingsverplichtingen vervallen, maar de klant blijft betaling van het reeds betaalde of overeengekomen bedrag verschuldigd voor het reeds gedane werk.
4. Ontbinding dien schriftelijk te worden overeengekomen en te worden vastgelegd.

7. Wijziging of ontbinding van de overeenkomst

1. De door Studio Limoen te hanteren leveringstermijn varieert per product en per overeenkomst en worden in overleg met de klant vastgesteld.
2. De levertijd kan verlengd worden door Studio Limoen in geval van:
a. Overmacht
b. Niet nagekomen betalingsverplichting
c. Niet tijdig geven van feedback volgens de gespecificeerde richtlijnen.
3. De overeenkomst loopt tot de opdracht is voltooid en de opdrachtgever het ontwerp in gebruik neemt.

8. Levering en looptijd

1. Gezien de digitale aard van de producten van Studio Limoen is ruilen niet toegestaan.
2. Retourneren van digitale producten worden niet geaccepteerd.
3. Indien de klant een reden heeft om toch aanspraak te maken op de herroepingsplicht, dient deze dit schriftelijk kenbaar te maken via e-mail op info@studio-limoen.nl. Studio Limoen houdt zich het recht voor te bepalen of de klant in een uitzonderlijke situatie wel of geen recht heeft op terugbetaling.

9. Herroepingsplicht 

1. Bij klachten dient de klant zich allereerst te richten tot Studio Limoen.
2. Klachten over de overeenkomst of uitvoering dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Studio Limoen, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.
4. Klachten over overeenkomsten of leveringen van meer dan een jaar geleden worden niet in behandeling genomen.
5. Bij geschillen zullen beide partijen hun uiterste best doen om voor beide partijen tot een acceptabele oplossing te komen.
6. Op de overeenkomsten tussen Studio Limoen en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook al is de klant woonachtig in het buitenland.
7. Geschillen tussen Studio Limoen en de klant worden uitsluitend voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.10. Klachten

1. Studio Limoen houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden ten allen tijden en tussentijds te wijzigen. Deze gaan in zodra de voorwaarden op de website gepubliceerd staan.
2. De klant is bij een webdesign project zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen of afsluiten van een domeinnaam, web- of e-mail hosting en een Showit account. Maandelijkse kosten zijn voor rekening van de klant.

11. Overige

vraag hier de gratis Informatie gids aan